Zarząd spółki Damf Inwestycje SA z siedzibą w Płocku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000410606 niniejszym po raz pierwszy wzywa Akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu, do ich złożenia w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji.

Damf Inwestycje S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 4 września 2020 r. otrzymała informację o podjęciu przez zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na wniosek Spółki, uchwały nr 666/2020 w sprawie zawieszenie obrotu akcjami.

Zarząd DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku, w związku z trwająca procedurą połączenia Spółki ze spółką ELKOP SE z siedzibą w Płocku zgodnie z Planem Połączenia z dnia 30 kwietnia 2020r. w nawiązaniu do raportu bieżącego 18/2020 z dnia 19 sierpnia 2020r. informuje, że w podjął decyzję o skierowaniu wniosku o niezwłoczne zawieszenie obrotu akcjami Emitenta.

Zarząd DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku, w związku z trwająca procedurą połączenia Spółki ze spółką ELKOP SE z siedzibą w Płocku zgodnie z Planem Połączenia z dnia 30 kwietnia 2020r. w nawiązaniu do raportu bieżącego 15/2020 z dnia 06 sierpnia 2020r. oraz w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 18 sierpnia 2020r. uchwały w sprawie połączenia Spółki o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 17/2020 z dnia 18 sierpnia 2020r. informuje, że podjął decyzję o skierowaniu wniosku o zawieszenie obrotu akcjami Emitenta w późniejszym terminie niż wskazany w raporcie bieżącym nr 15/2020.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Damf Inwestycje S.A ("Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 sierpnia 2020 roku.

Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku ("Emitent") przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 18.08.2020 roku:

1) Patro Invest OÜ z siedzibą Tallinnie

  • liczba akcji oraz głosów z akcji: - 368 972
  • udział w głosach na WZ -100 %
  • udział w ogólnej liczbie głosów -44,41 %

Zarząd DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku, w związku z trwająca procedurą połączenia Spółki ze spółką ELKOP SE z siedzibą w Płocku zgodnie z Planem Połączenia z dnia 30.04.2020r. oraz zwołanym na dzień 18 sierpnia 2020r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, w którego porządku obrad przewidziano uchwałę w przedmiocie połączenia Spółki, o czym Emitent informował w formie raportów bieżących spółki EBI nr 7/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020 oraz ESPI 6/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020 oraz na swojej stronie internetowej, niniejszym przekazuje informację dla akcjonariuszy o dalszym planowanym przebiegu procedury połączenia oraz jej skutkach.

Zarząd DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku, w związku z trwająca procedurą połączenia Spółki ze spółką ELKOP SE z siedzibą w Płocku zgodnie z Planem Połączenia z dnia 30.04.2020r. oraz zwołanym na dzień 18 sierpnia 2020r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, w którego porządku obrad przewidziano uchwałę w przedmiocie połączenia Spółki, o czym Emitent informował w formie raportów bieżących spółki EBI nr 7/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020 oraz ESPI 6/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020 oraz na swojej stronie internetowej, niniejszym informuje, że w dniu 06.08.2020r. spółka ELKOP SE z siedzibą w Płocku (Spółka przejmująca) na swojej stronie internetowej pod adresem http://www.elkop.pl/ w zakładce relacje inwestorskie w sekcji dotyczącejPołączenia opublikował dokument opisujący połączenie oraz jego wpływ na ELKOP SE stosownie do wymogów art. 1 ust. 4 lit. g) i ust. 5 lit. f) Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Zarząd DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku, niniejszym w wykonaniu obowiązku określonego w art. 504 ksh po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia DAMF Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku jako Spółką Przejmowaną ze spółką ELKOP SE z siedzibą w Płocku jako Spółką Przejmującą.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd DAMF INWESTYCJE S.A. w Płocku niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień 18 sierpnia 2020 r. na godzinę 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w  Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18C.

Struktura akcjonariatu

Seria A
45%
Seria B
37%

Seria A

Seria B

Razem: Seria A + B

Udziały akcjonariuszy

Wszelkie prawa zastrzeżone © DAMF Inwestycja S.A.  |  Realizacja: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Polityka plików cookies.